Revisorer i Sverige

I Sverige är det tillåtet för vem som helst att kalla sig för revisor. Ska man däremot arbeta och aktivt utöva yrket i större bolag så krävs det att man har en titel som godkänd revisor alternativt auktoriserad revisor. Denna titel får man efter en lång utbildning som är både teoretisk och praktiskt och som avslutas med ett prov i vardera del. I samband med provet ska en anmälan göras för att bli registrerad och därmed erhålla sin titel, om provet blir godkänt.

För ideella bolag är det inte lika hårda bestämmelser på att man måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor, för dessa föreningar får man använda sig utav en så kallad “lekmannarevisor” som alltså kan vara en revisor som helt saknar utbildning. Däremot måste denna ideella revisor ha tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna utföra sitt uppdrag korrekt och enligt gällande lagar och regler rörande bokföring och redovisning.

För revisorer tillkommer det också en hel del skyldigheter med yrket. Man har bland annat skyldighet att följa tre olika seder vilka är: god revisorssed, god revisionssed och god redovisningssed. Dessa seder innebär kortfattat att man på ett professionellt sätt ska granska företagets, föreningens eller organisationens bokföring och redovisning. Man ska också granska styrelsen och hur de har förvaltat bolaget. Som revisor har man alltid tystnadsplikt i sina uppdrag och man får alltså inte läcka information om sin kunds ekonomiska situation eller företagshemligheter.

Ett annat ansvar som man har som revisor är den anmälningsplikt som tillkommer. Denna anmälningsplikt gör att revisorn är skyldig att anmäla eventuella bokförings- eller redovisningsbrott till Ekobrottsmyndigheten.

En revisor i Sverige har inte bara till uppgift att utföra revision på olika bolag utan denne kan även ha som arbetsuppgift att fungera som ett bollplank för företag och ge råd gällande bokföring, skatter och moms, redovisning eller i samband med uppstarten av ett nytt bolag och vilken företagsform som passar bäst.

Arbetet som revisor kan därför vara mycket varierande och socialt då man träffar många människor i olika bolag, allt från stora aktiebolag till små egenföretagare.