Godkänd, auktoriserad eller ideell revisor?

För revisorsjobbet finns det idag två stycken titlar för yrket som är skyddade enligt lag. Dessa två titlar är godkänd revisor och auktoriserad revisor. För att man ska få titeln auktoriserad revisor krävs det förutom att man har erlagt en godkänd revisorsexamen också att man har ansökt om att bli registrerad som auktoriserad revisor hos revisorsinspektionen, detta görs i samband med att provet skrivs.

När man har sin titel auktoriserad revisor så berättigar det till att arbeta som revisor på alla typer av företag. Som revisor och revisionsbolag får man sin registrering hos revisorsinspektionen för fem år i taget och när det är dags för förnyelse, tre månader innan femårsperioden tar slut, får man skicka in en ny ansökan om att få behålla sitt godkännande och sin registrering. Då gör revisorsinspektionen en tillsyn för att bedöma att yrkesverksamheten och redbarheten fortfarande håller den kvalitet som krävs för att få bibehålla sin titel. Förutom att ha erlagt sin examen måste man också uppfylla en rad andra kriterier för att få sin registrering.

Det finns också de som har titeln godkänd revisor, en titel som numera är delvis borttagen. Ansöker man idag om att bli registrerad revisor får man titeln som auktoriserad revisor och man måste ha erlagt en revisorsexamen. Den föråldrade titeln godkänd revisor har revisorer som inte har erlagt en godkänd revisorsexamen men som på andra sätt har kvalificerat sig till titeln genom att uppfylla de krav som fanns. Var man tidigare en godkänd revisor och samtidigt hade en godkänd revisorsexamen har man numera istället fått titeln auktoriserad revisor men har man inte avlagt sin examen behåller man sin titel som godkänd revisor.

En ideell revisor, också kallad för lekmannarevisor, får agera revisor för ideella föreningar men inte för större bolag. En sådan revisor behöver inte ha någon form av utbildning men däremot ska denne ha den insikt och kunskap som krävs för uppdraget.