God revisorssed

Som godkänd eller auktoriserad yrkesverksam revisor har man en plikt att iaktta god revisorssed enligt revisorslagens 19 §. Denna revisorssed är enkelt uttryckt en kod för hur revisorer ska uppföra sig både före, under och efter ett åtagande.

I denna goda revisorssed ingår det att revisorn ska vara helt oberoende från alla sina kunder, det får alltså inte förekomma någon form av jäv gentemot företaget som revisorn ska utföra uppdraget åt. Detta för att revisorn ska kunna utföra en korrekt och rättvis granskning av företaget utan att ha en personlig koppling till det.

Utöver detta har en revisor också alltid tystnadsplikt. Det innebär att revisorn alltså inte får delge information som har iakttagits under revisorns uppdrag för ett företag eller en organisation. Revisorn får inte heller använda informationen som denne har kommit över under uppdraget för egen vinning, genom att till exempel köpa eller sälja aktier i ett bolag utifrån informationen som framkommit under arbetet på företaget. Eftersom en revisor nästan alltid har full insyn i ett företag och dess företagshemligheter så är tystnadsplikten en väldigt viktig punkt i revisorsseden.

Krav på kompetens är en tredje punkt i revisorsseden. Denna punkt innebär att revisorn ska ha tillräcklig kompetens för det uppdrag denne åtar sig. Kompetenskravet är bland annat att revisorn ska ha en titel som godkänd eller auktoriserad revisor och att man följer de krav som finns för vidareutbildning under sin yrkesverksamma tid. Har en revisor fått ett uppdrag av ett bolag och sedan använder en ersättare för att utföra uppdraget är det den förste revisorn som ska säkerställa att ersättaren lever upp till kompetenskravet.

En revisor bör inte heller avsluta ett uppdrag vid en tid där kundens revision kan försvåras eller försenas, detta får bara ske vid mycket speciella undantagsfall och efter ett noga och tungt övervägande.

Kort sagt kan man säga att god revisorssed innebär att revisorer ska uppträda med stor integritet och ha ett professionellt omdöme.