God revisionssed och god redovisningssed

God revisionssed

I Sverige finns det god revisorssed, som talar om hur revisorn ska uppträda och förhålla sig till sina kunder och uppdrag, sedan finns det också god revisionssed som är inriktad på revisorns verksamhet till skillnad från revisorssed som är inriktad på revisorns arbete.

För god revisionssed finns det inga klara bestämmelser och direktiv utöver att granskning av ett bolag ska utföras med god revisionssed. Anledningen till varför det inte finns några direkta bestämmelser är för att lagen inte ska kunna begränsa en revisors arbete under en revision. Istället ska man tillsammans med organisationen ta fram vad god revisionssed är för just det uppdraget. Dock finns det rekommendationer att följa gällande detta som är framtagna i Revisionsstandarden.

Det kan sammanfattas att revisionssed är att uppfylla sina skyldigheter som revisor, att man på ett oberoende sätt ska granska bolagets redovisning och bokföring men också hur styrelsen har förvaltat bolaget. Detta ska ske på ett professionellt sätt med en oberoende ställning till företaget samt med en stor integritet.

God redovisningssed

Med god redovisningssed menar man att man följer de lagar och den praxis som finns när det kommer till att redovisa ett företags, en organisations eller en förenings ekonomi. Det finns olika lagar och regler som bestämmer hur en redovisning ska utformas och vad handlingar ska innehålla; utöver det finns det rekommendationer från bland annat Bokföringsnämnden, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Föreningen Auktoriserade Revisorer. I lag stipuleras bland annat att ett företags årsredovisning ska utformas på ett sätt som är överskådligt och där det är lätt att hitta rätt information.

En revisor har här i uppgift att granska att företaget har gjort sin redovisning samt bokföring enligt god redovisningssed, om det är någon punkt som är bristfällig kommer företaget behöva stå till svar för detta och det kan bli en påföljd i form av böter.