Anmälningsplikt som revisor

När man arbetar som revisor och får en stor och djup inblick i olika företag och dess ekonomiska situation så tillkommer det också ett annat stort ansvar genom att man får anmälningsplikt.

Anmälningsplikten innebär att man är skyldig att upprätta en anmälan om misstanke om ekonomiskt brott föreligger. En sådan anmälan av ett företag görs till Ekobrottsmyndigheten som finns i det geografiska område där företaget har sitt säte, alltså brottet ska anmälas där det har begåtts. Det är dock inte en revisors arbete att aktivt leta efter att ett brott har begåtts när man kontrollerar ett bolags redovisning, man ska enbart kontrollera rimligheten i den bokföring som har framtagits och i de verifikationer som utgör underlag till densamma. Man ska leta efter avvikelser som skiljer sig från det normala flödet. Man kan också misstänka brott om företagets bokföringen är knapphändig och det saknas information.

Innan en revisor kan anmäla ett eventuellt brott måste denne själv utföra en del åtgärder som ingår i revisorns handlingsplikt. Handlingsplikten innebär att revisorn ska meddela styrelsen om de iakttagelser som har gjorts och detta ska ske helt utan dröjsmål. Det finns inga regler om hur man ska framföra detta utan det får framföras både muntligt och skriftligt. Inte heller finns det några regler angående vem i styrelsen som ska ta emot denna information, men lämpligast är att lämna detta skriftligen till styrelsens ordförande. Om det misstänkta brottet går under penningtvättslagen får dock ingen information om detta lämnas till styrelsen, utan en anmälan ska istället direkt upprättas.

En revisor kan aldrig dömas för medhjälp till brott om en revisionsberättelse har kunna skapats utifrån god redovisningssed.

Ett bolag kan dömas för bokföringsbrott om man helt saknar bokföring, om bokföringen är uppenbart felaktig eller bristfällig eller om det inte finns tillräckligt med underlag för en specifik händelse i bokföringen. Det måste dock handla om stora felaktigheter i bokföringen och man behöver inte vara orolig att dömas för brott om det är mindre fel.

Det finns tre grader av brottet, vilka är:

  • Ringa bokföringsbrott
  • Bokföringsbrott av normalgraden
  • Grovt bokföringsbrott

Straffet för dessa brott är böter eller fängelse.